Fylkestinget 2019-2023

Kontakt oss gjerne: 

Epost:

nordkalottfolket@gmail.com

Leder: 

Toril Bakken Kåven, mobil 92 86 86 70

1. nestleder: 

Kjellrun Wilihelmsen, mobil 41 49 92 37

2. nestleder: 

Roar Olsen, mobil 91 33 45 60

1. Toril Bakken Kåven, Alta

Vararepresentanter: 

1   Magne Ek, Alta 

2  Roar Olsen, Nordreisa

3  Lasse-Håvard Lyngmo, Svensby, Lyngen

4  Nora Marie Ollila, Tromsø

Sametinget 2017-2021

Valgt inn på Sametinget: 

1. Toril Bakken Kåven, 1968

2. Kjellrun Wilhelmsen, 1967

Vararepresentanter: 

Siw Line Thomassen, 1971

Klemet Mikkel Buljo, 1973

Kjetil Romsdal, 1958

Britt Irene Salamonsen, 1967

  • Facebook Social Icon

Copyright © Nordkalottfolket

Nordkalottfolket på fylkestinget!

Likeverdighet - naturnærhet - ta vare på vårt nordkalottske verdensbilde.  

VÅR GRUNNTANKE:

TA STYRING – FINN LØSNINGER - SØK SAMARBEID – KJEMP FOR NORD

 

Våre hovedpunkter i fylkespolitikken:

 

Samferdsel

• Vi vil ha Nordnorgebanen helt til Finnmark, og tog fra Finland til Kirkenes. 

Det gir tryggere veier, mer miljøvennlige løsninger og gir grunnlag for 

utvikling i nord.

• Nei til bompenger. Vei er et fellesgode og skal betales av staten. Brukerne 

betaler allerede gjennom avgifter og skatteseddelen.

• Etterslepet på vedlikehold må reduseres – bevilgningene på økes.

• Gratis ferger der det ikke finnes bilvei – fergene er en del av veinettet.

• Ny innfartsåre inn til Tromsø. Vi vil realisere Tindtunellen.

​• Realiseringen av Ulsfjordforbindelsen støttes. 

​• ​​Vi vil knytte Finnmark og Troms sammen ved å utvikle og tilpasse 

kollektive båtruter fra Vest-Finnmark til Nord-Troms - og videre til Tromsø. 

 

Næring, havet, landet og utmarka

• Vi vil skape arbeidsplasser og vinnerkultur ved å gjøre næringsetableringer enklere i hele regionen og i alle distrikter.

• Vi vil utvikle landbruket til å stå rustet til å møte de klimaendringene som kommer. Mer dyr på beite gir sterkere bønder og robuste          kulturlandskap.

• Reiselivsutvikling skal ha et særlig fokus. Høy kvalitet, godt ivaretatt natur samt fornøyde gjester, og lokalbefolkning, skal danne

grunnlaget for en lønnsom og attraktiv næring.

 

Havbruk

• All oppdrett skal inn i lukkede anlegg. Ingen nye konsesjoner gis til åpne anlegg.

• Kvotene skal tilbake til kyst- og fjordflåten. Fisken tilhører folket langs kysten.

​• Mer om fiskeri finner du blant annet her. 

​• Bedre kontroll på turistfisket. En turistfiskelisens må innvilges før man kan bestille opphold, og samtlige turistfiskere må kontrolleres før de forlater landet. 

 

Vår store utmark

• Vi skal ha egen utmarkspolitikk og avdeling for utmarksbruk på Fylkestinget. En avdeling som heier frem befolkningens utmarksbruk og    utmarksnæringer.

• 500 nye arbeidsplasser i utmarka, basert på fornybare ressurser som bær, planter og fisk.

• Minst ti nye fjellstuer i Troms og Finnmark, gjerne i regi av det offentlige og med drivere på kontrakt.

• Motorferdselloven må justeres og balanseres slik at flere kan kjøre til fjells for å fiske, plukke bær og være en del av naturen. Vi vil bruke fjellet og vidda på likeverdige vilkår.

 

Videregående skole / utdanning

• Hybelgaranti for alle under 18 år. Utbygging av hybelhus der det mangler.

• Likestille nynorsk, samisk og kvensk som sidemål i opplæringa.

• Kvalitetsevaluering av opplæringen i videregående skoler, som et verktøy for utvikling av skolehverdagen og reduksjon av frafall i skolen.

 

Klima og miljø i helhetlig perspektiv

• Prinsippet om "bærekraftig bruk er beste form for vern" er grunnlaget for all naturbruk i regionen. Gjennom generasjoner har vi brukt  naturen og på den måten tatt vare på den og holdt fiskevann og landskap i hevd.

• All avfallshåndtering skal, så langt det lar seg gjøre, inn i et regionalt kretsløp. Avfall er ressurser på avveie. Håndteringen skal være  økologisk, økonomisk og samfunnsmessig bærekraftig. Vi skal ta vare på søpla vår sjøl, med egne forbrenningsanlegg, resirkulering og gjenbruk.

• Jobbe for fremtidsrettede energikilder som solcelle, bølge og hydrogen. Eventuell vindkraft må ta plass på havet.

• Støtteordninger i landbruket må styres mot endringer som gir mer miljøvennlig og bærekraftig drift.

• Statens verneforslag skal ikke aksepteres uten enighet med kommuner og lokale naturbrukere.

 

Helse

• Starte arbeidet med å utrede og sikre akuttberedskapen fra Kvaløya til Tromsø. Vi må ha beredskap som sikrer befolkningen på Kvaløya dersom værforhold gjør at brua er stengt.

• Opprettholde eller forbedre dagens akuttberedskap i alle distrikt. Det er en selvfølge at ambulansefly og ambulansebåt skal fungere tilfredsstillende.

• Akuttsykehus og fødeavdeling til Alta.

 

Forsvar

• Forsvaret i nord skal styrkes. Vi skal ha en høy forsvarsevne med stor styrke og god kvalitet både i Indre-Troms og Finnmark.

 

Kultur

• Vårt nordkalottske verdensbilde skal ligge til grunn for videre utvikling av samfunnet i nord. Nærhet til naturen og historie basert på tre stammers møte med norsk, samisk og kvensk kultur, er viktige ingredienser i et godt kulturliv.

• Jobbe for flere større arrangementer inn på faste poster på statsbudsjettet.

• Styrke og sikre våre nordlige uttrykksformer som f.eks nordnorsk fortellerkunst, humor, sang, joik og arrangementer basert på vår flerkulturelle kultur, våre språk og vår historie.

• Økt fokus på samisk og kvensk kultur, levemåte og naturbasert næring som likeverdig og naturlig del av det nordlige samfunnet. Spesielt kvensk kultur og kystkultur må få økt fokus.

• Større fokus på bygningsvern. Styrke og bevare kunnskapen om tradisjonell bygningsarkitektur i nord. 

For kortversjonen av valgprogram (pdf): klikk her og last ned. 

Vi vil gjøre livet enklere i nord, blant annet ved å endre følgende lovverk: 

 

Motorferdselloven

Anerkjenne den nordkalottske naturbruken. Utvidede rettigheter til kjøring i

forbindelse med utmarksbruk.

 

Reindriftsloven

Balansere reindriftsloven så alle utmarksbrukere behandles likeverdig. Sikre

en lov som gir bærekraftig reindrift.

 

Naturmangfoldsloven

Loven justeres for å ivareta kulturbasert høsting og utmarksbruk.

 

Plan- og bygningsloven

Gi folket muligheten til å bygge hus med naturlig ventilasjon, til å bygge et anneks i hagen, mer sjølbygging og sjølberging.

Våre ti første kandidater: 

1. Toril Bakken Kåven, Alta. Tlf 92868670

Driver utmarksnæring i Finnmark, og et overnattingssted i Kvænangen, Troms. Lang erfaring med næringsutvikling, reiseliv, og problemstillinger rundt utmark. Sametingsrepresentant.

 

2. Roar Olsen, Nordreisa. Tlf 91334560

Dyktig næringsaktør med lang fartstid. Opprinnelig fra Reinfjord

i Nord-Troms. Drevet butikk i Tromsø i mange år, bygd opp bedrift ved Reisaelva.

 

3. Lasse-Håvard Lyngmo, Lyngen

Fisker og bonde. Svært engasjert i fiskeripolitikk, landbrukspolitikk, utmarksbruk og likeverdige forhold for oss alle.

 

4. Kjetil Romsdal, Alta

Ingeniør, jobber i Statens Vegvesen. Lang erfaring fra ulike felt som avfallshåndtering, anlegg og samferdsel.

 

5. Nora Marie Ollila, Tromsø

Lærerstudent med hjerte for skolepolitikk og likeverdighet mellom kvensk, samisk og norsk kultur.

 

6. Bror Ivar Salamonsen, Karasjok

Børselving, godt rotfestet i kvensk og samisk kultur. Spesielt hjerte for utmarksbruk og likeverdige rettigheter for alle.

 

7. Magne Ek, Alta

Tidligere journalist, har særlig engasjert seg i helsepolitiske utfordringer, idrett og kultur.

 

8. Lone Beate Ebeltoft, Krokelvdalen

Opprinnelig fra Vardø, opptatt av sjøsamiske og kvenske utfordringer. Stort hjerte for tradisjonelle religioner i nord. En dyktig duodjiutøver.

 

9. Vidar Kvalnes Antonsen, Hammerfest

Lærerutdannet, jobber i offshorevirksomhet. Engasjert i næringsutvikling, forvaltning av Repparfjordelva og gruvedrift i Kvalsund.

 

10. Katarina Jørstad Thoresen, Alta

Nylig avsluttet videregående skole, har et stort ønske om å engasjere seg i skolepolitikk og samfunnsutviklingen i nord.

Se hele lista: Klikk her