Ønsker formannskapsmodellen på Sametinget


Nordkalottfolket mener at Sametinget er best tjent med formannskapsmodellen som styringsform. Legitimiteten til Sametinget var på et bunnivå allerede før vinterens kaos på Sametinget, og vi har lenge snakket om at styringsformen med parlamentarisme, ikke fungerer godt. Det er nå på tide å ta grep, sier Nordkalottfolkets Toril Bakken Kåven.

- Sametinget presenterer seg selv som et urfolksorgan. For oss henger ikke dette på grep, all den tid man er så lite interessert i å opptre etter noen av de leveregler som urfolk står for. Det betyr ikke at man skal leve i fortiden, men at man skal lete etter det positive fra egen kultur, og dra det med inn i fremtiden. Det synes som man på sametinget har innført parlamentarisk styringsmodell .fordi det er det som er «vanlig» rundt oss – mens en formannskapsmodell kanskje ligger nærmere en styringsform med konsensus og deltakelse fra alle parter. Det kan godt hende det finnes andre modeller man kunne utviklet, men slikt tar tid, og i mellomtiden bør vi i

aller fall ha en modell som gir mer deltakelse, og antakelig mer stabilitet, enn det vi ser nå.

Her er forslaget i sin helhet:

Sametinget styrer i dag sitt arbeid etter en parlamentarisk modell. En parlamentarisk modell innbefatter blant annet at posisjonen styrer selvstendig, og at opposisjonen ikke er med i beslutningsprosesser i daglig praktisk politikk, eller blir hørt i så henseende. Tradisjonelt har man i samiske samfunn og hos flere urfolk, vært opptatt av å diskutere seg frem til enighet. Det har vært diskutert flere ganger å finne andre modeller, som passer bedre for å ivareta en type tradisjonell ledelsesmetode. Nordkalottfolket har som fremste mål å bidra til et sterkt Sameting med tillit hos folket. Det innbefatter en styringsmodell som nærmer seg «urfolkstanken» om konsensus og i det minste mulighet til å bli hørt, og være deltakende når ulike vedtak fattes. Siste måneders hendelser med ustabilitet, vitner også om en styringsform som ikke tjener samiske interesser.

Formannskapsmodellen er godt kjent i Norge, og innbefatter en styringsmodell hvor også opposisjonen deltar i beslutningen, siden ledelsen (formannskapet) er satt sammen ut fra forholdstallsprinsippet.

I så måte synes formannskapsmodellen som en bedre modell for styring på Sametinget. Ordfører velges for hele perioden, og beslutninger vedtas i et «formannskap» eller ledelse som består av representanter fra både posisjon og opposisjon. Dette vil kunne bidra til mer stabilitet, mer åpenhet og at flere har hatt mulighet til å komme med sitt syn før beslutninger vedtas. Dette vil skape større tillit og legitimitet til Sametinget.

Nordkalottfolket ber derfor om at det legges frem forslag til endring i forretningsorden og grunnregler som vedtar formannskapsmodellen som styringsform på Sametinget. Forslaget legges frem til Juni plenum 2017, slik at det kan vedtas på to følgende sameting, jmf grunnreglene.

Fylkestinget 2019-2023

Kontakt oss gjerne: 

Epost:

nordkalottfolket@gmail.com

Leder: 

Toril Bakken Kåven, mobil 92 86 86 70

1. nestleder: 

Kjellrun Wilihelmsen, mobil 41 49 92 37

2. nestleder: 

Roar Olsen, mobil 91 33 45 60

1. Toril Bakken Kåven, Alta

Vararepresentanter: 

1   Magne Ek, Alta 

2  Roar Olsen, Nordreisa

3  Lasse-Håvard Lyngmo, Svensby, Lyngen

4  Nora Marie Ollila, Tromsø

Sametinget 2017-2021

Valgt inn på Sametinget: 

1. Toril Bakken Kåven, 1968

2. Kjellrun Wilhelmsen, 1967

Vararepresentanter: 

Siw Line Thomassen, 1971

Klemet Mikkel Buljo, 1973

Kjetil Romsdal, 1958

Britt Irene Salamonsen, 1967

  • Facebook Social Icon

Copyright © Nordkalottfolket