Positiv til gruvedrift, negativ til Nussir


I valgprogrammet fastslår vi at: "Gruvedrift skal drives med nulltoleranse for utslipp av skadelige stoffer. Sjødeponi med usikre konsekvenser tillates ikke, og deponi på land må være i lukkede systemer." Nordkalottfolket er altså positiv til industriarbeidsplasser, og dette skal kunne drives i samiske områder, på lik linje med andre steder i landet. Men, selvfølgelig skal fordeler og ulemper for natur, kultur og samfunn veies opp mot hverandre. Derfor må hvert enkelt prosjekt vurderes særskilt når det kommer til behandling hos Sametinget.

I Nussirsaken i Kvalsund (Finnmark) er det komplisert, siden lokalsamfunnet har uttrykt positivitet og et ønske om gruveetablering. Lokaldemokratiet bør og skal stå sterkt, mener vi. Det har ikke hindret oss i å ende med at vi er imot denne etableringen, med begrunnelse i de potensielle naturødeleggelsene. Her ser dere vår merknad til saken i sin helhet, som ble behandlet på Sametinget for ca ett år siden.

Merknad Nussirsaken, fra Nordkalottfolket

"Nussir er et stort gruveprosjekt, med utsikter for svært mange arbeidsplasser i en næringsfattig kommune, med høy andel av sjøsamiske befolkning. Et gruveprosjekt av denne størrelsen vil antakelig gi positive ringvirkninger for kommunen, i form av arbeidsplasser og skatteinntekter. Samtidig har vi sett at gruveindustri er en svært konjunkturavhengig næring, hvor inntektene fort reduseres som følge av store variasjoner i metallprisene på verdensmarkedet. I tillegg er dette industrietableringer hvor det sjelden er særlig grad av lokalt eller nasjonalt eierskap, da investeringskostnadene og risikoen er høy.

Det er gitt tillatelse til sjødeponi for Nussir, noe som vil gi betydelige konsekvenser for fjorden i driftsperioden. Det er svært få land i verden som tillater sjødeponi, og Nordkalottfolket ser med forundring på at man i Norge tillater dette.

Samtidig som vi ser at staten krever tilnærmet nullutslipp fra oljebransjen, stilles det få krav til utslipp fra gruveindustrien. Debatten går på hvor mye vi kan tillate å slippe ut, og ikke på hvordan vi kan unngå å bruke giftige kjemikalier. Dette er uheldig, og gir et signal om at man ikke tar på alvor at både kjemikaliebruk og svevestøv fra gruveindustrien kan ha store konsekvenser på det økologiske systemet i havet.

Lokaldemokratiet er, og skal være sterkt i Norge. Kvalsund kommune har vedtatt at de er positiv til gruveindustrien som skissert. De vurderer de samfunnsmessige fordelene som viktigere enn de eventuelle negative konsekvensene av utslipp.

For Nordkalottfolket blir dette en prinsipiell avveining mellom lokaldemokratiets røst og behovet for å ivareta fjordene, og å si nei til sjødeponi som forurenser fjordene. Det synes underlig at man ikke skal stille krav om nullutslipp for gruveindustrien, som man gjør for oljeindustrien i nabokommunen Hammerfest. Nordkalottfolket ønsker å stå på et føre var prinsipp der bærekraftig økologi og biologisk mangfold i Repparfjorden skal gå foran gruvedrift som har potensielt store negative konsekvenser.

Nordkalottfolket ønsker å bevare fjordene og en balansert økologi for fremtidige generasjoner, og mener at såfremt man ikke er villige til stille krav om nullutslipp fra gruveindustrien, er det vanskelig å stille seg positiv til utvikling av gruveindustri i Nussir og Gumppenjunni."

Fylkestinget 2019-2023

Kontakt oss gjerne: 

Epost:

nordkalottfolket@gmail.com

Leder: 

Toril Bakken Kåven, mobil 92 86 86 70

1. nestleder: 

Kjellrun Wilihelmsen, mobil 41 49 92 37

2. nestleder: 

Roar Olsen, mobil 91 33 45 60

1. Toril Bakken Kåven, Alta

Vararepresentanter: 

1   Magne Ek, Alta 

2  Roar Olsen, Nordreisa

3  Lasse-Håvard Lyngmo, Svensby, Lyngen

4  Nora Marie Ollila, Tromsø

Sametinget 2017-2021

Valgt inn på Sametinget: 

1. Toril Bakken Kåven, 1968

2. Kjellrun Wilhelmsen, 1967

Vararepresentanter: 

Siw Line Thomassen, 1971

Klemet Mikkel Buljo, 1973

Kjetil Romsdal, 1958

Britt Irene Salamonsen, 1967

  • Facebook Social Icon

Copyright © Nordkalottfolket