Regionlag Avjovarre med flere uttalelser

Nordkalottfolket region Avjovarre har hatt årsmøte 11. mai, og det er stor aktivitet rundt flere saker. Maylen Berg fra Porsanger har overtatt ledervervet etter Bror Ivar Salamonsen fra Karasjok. De har kommet med følgende to uttalelser:

Skrot Motorferdselloven i samlet tropp.

Store deler av befolkningen i nord har et annet syn på utmark en majoriteten i sør, men vi har blitt påtvunget en motorferdsellov som ikke hensyntar at her bor svært få mennesker, og at kulturbasert høsting har vært viktig del av livet i nord. Utmarka er viktig både for bolyst, utmarkskulturen, næringer og for ivaretagelse av samisk og annen nordkalottsk kultur. Loven ødelegger for store deler av den rike høstingskulturen vi har i nord, og vil i fremtiden sørge for at verdifull kunnskap og arbeidsplasser går tapt. Det vil være et stort tap for den nordnorske naturen, men også tap av næringskunnskap som kan være viktig for fremtidige arbeidsplasser. Coronasituasjonen har vist oss hvor fort krefter i samfunnet kan snu, og i fremtiden kan også selvforsyning få stor betydning for Norge.

Nordkalottfolket Avjovarre ber derfor Sametinget og fylkestinget jobbe sammen med mål om å få stortinget til å endre motorferdselloven, med mål om å gi alle utmarksbrukere likeverdige rettigheter til utmarka og legge til rette for næring og arbeidsplasser i nord.

Maylen Berg har ansvaret for denne saken sammen med Knut Einar Kristensen. Berg kan nås på telefon: 95058064.

Nei til Karasjokeiendommen - Finnmarkseiendommen tilhører oss alle

Finnmarkskommisjonen har konkludert med at Karasjokeiendommen skal eies av kommunen selv. Nordkalottfolket mener det er helt feil, og ikke etter intensjonen i Finnmarksloven. Da Stortinget vedtok Finnmarksloven, fikk vi den store felleseiendommen tilbake til Finnmarkinger, og med en kommisjon som skulle utrede rettighetene der det fantes andre mulige eiere eller forvaltere av jorda.

Det er ikke kultur og tradisjon blant finnmarkinger å eie egen jord i utmarka, verken blant samer, kvener eller nordmenn. Verdensbildet har mer vært at jorda er felleseie, eid av fremtidige generasjoner. Denne tankegangen har vært sterk hos befolkningen i hele Finnmark. Finnmarkseiendommen må beholdes som et felleseie til glede og nytte for alle.

Karasjok kommune er en administrativ politisk enhet, og ikke en privatperson med med f eks lange høstingstradisjoner. Det er det den enkelte familie som har. Det er familier, grupper og enkeltpersoner som kan ha disse rettighetene, og som må kunne hevde sine rettigheter gjennom kommisjonsarbeidet. Gir man eiendommen til en administrativ enhet, faller hele grunnlaget for loven sammen, og hver og en av oss mister litt av vår felles kulturarv.

Nordkalottfolket har alltid vært positiv til Finnmarkseiendommen som ide og Fefo som forvalter av dette. Vi vet at mange er imot enkelte måter Fefo skjøtter sin oppgave på, men det styres av politiske vinder og de som er styremedlemmer. Om noen tror dette blir bedre med et lappeteppe av kommuner hvor man skal søke tillatelse til ulike aktiviteter i utmarka, så er det mer optimistisk enn å tro på julenissen.

Finnmarkseiendommen må fortsette å være eiet av fremtidige generasjoner. Det tjener vi alle på.

Bro Ivar Salamonsen har ansvaret for saken, og kan nås på telefon 99545882.

Det er sendt pressemelding og han har presisert følgende til media:

- Jeg er klar over kommisjonen kom frem til at felt 4 er kollektivt eid av befolkningen i Karasjok, og at det ikke er det samme som den administrative enheten Karasjok kommune. Det oppfattes uansett som at det er kommunen som blir eier.

Saken blir ikke noe mer riktig likevel. Det har vært stor kontakt mellom mennesker i alle retninger mellom ulike finnmarkskommuner, og oppfattelsen hos alle har vært den samme: vi eier jorda i fellesskap, uavhengig av hvilken kommunegrense vi hører til i. Både gjennom reindrifta, høstingstradisjoner og handel gjennom generasjoner har vi brukt og oppfattet jorda som noe vi alle har i fellesskap, og at den ikke eies av enkelte av oss alene. Selve begrepet å "eie" er i denne sammenhengen problematisk, det er ikke slik Finnmarkinger tenker om land.

Om Karasjokeiendommen blir en realitet, er finnmarkseiendommen historie, for det er ingenting som tilsier at befolkning i andre deler av Finnmark har annerledes eiendomsrettigheter. Det høres helt feil med utgangspunkt i vårt verdensbilde om at jorda eies av fremtidige generasjoner.

Fylkestinget 2019-2023

Kontakt oss gjerne: 

Epost:

nordkalottfolket@gmail.com

Leder: 

Toril Bakken Kåven, mobil 92 86 86 70

1. nestleder: 

Kjellrun Wilihelmsen, mobil 41 49 92 37

2. nestleder: 

Roar Olsen, mobil 91 33 45 60

1. Toril Bakken Kåven, Alta

Vararepresentanter: 

1   Magne Ek, Alta 

2  Roar Olsen, Nordreisa

3  Lasse-Håvard Lyngmo, Svensby, Lyngen

4  Nora Marie Ollila, Tromsø

Sametinget 2017-2021

Valgt inn på Sametinget: 

1. Toril Bakken Kåven, 1968

2. Kjellrun Wilhelmsen, 1967

Vararepresentanter: 

Siw Line Thomassen, 1971

Klemet Mikkel Buljo, 1973

Kjetil Romsdal, 1958

Britt Irene Salamonsen, 1967

  • Facebook Social Icon

Copyright © Nordkalottfolket